De medezeggenschapsraad

              Samenvatting van de notulen van de MR vergadering van 18 april 2018
  • We bespreken het officiële document met instemmings- en adviesbevoegdheden (G)MR. Marieke V. gaat in gesprek met Vincent om in een nader te bepalen overgangsperiode de officiële gang van zaken, zoals beschreven in dit document, te introduceren.
  • De directie is verantwoordelijk voor het communiceren van de wijzigingen en bevoegdheden met de ouderraad.
  • Het openen en sluiten van MR-vergaderingen en -besprekingen zal voortaan verdeeld worden over de leden. De voorzitter zal deze taak niet meer uitvoeren.

              Samenvatting van de notulen van de MR vergadering van 28 mei 2018
  • Marieke Versluis en Marieke Ritmeester zijn aftredend en herkiesbaar.  Marieke V. zal een algemene mail naar de ouders sturen. Marieke R. zal een algemene mail onder het personeel verspreiden en bij geen respons mensen persoonlijk gaan benaderen.
  • Vincent deelt mee dat Heleen de Jongh is aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming (FG).
  • We stemmen in met het Privacyreglement. We zullen later nog van gedachten wisselen en een besluit nemen over de passage betreffende de benoeming van een toezichthouder en onze rechten daarin.
  • Het document Gedragscode sociale media krijgt onze instemming.
  • We brengen een positief advies uit over het vakantierooster.  Vincent zal proberen dit rooster voortaan in februari ter tafel te brengen.
  • We stemmen in met de formatie 2018-2019
  • We stemmen in met het taakbeleid. Concrete acties ter verlaging van de werkdruk, zoals besproken zal worden in het team op 4 juni 2018, stemmen wij op voorhand toe, aangezien de volgende vergadering pas in het nieuwe schooljaar plaats zal vinden.Oudergeleding:

  Mevr. S. Blom - Tromp
    Dhr. A.J. de Jong
   Mevr. A.F.G. Versluis - van Rossum

Klikt u hier om een informatiebrochure voor ouders te bekijken.

 

Personeelsgeleding:

 Dhr. N. den Breejen
 Mevr. A. Stout-Maasland
 Mevr. E. van Heteren

Klikt u hier om een informatiebrochure voor personeelsleden te bekijken.

Klik hier voor het communicatieplan.

Als u inzicht wilt in het rooster van aftreden, klikt u dan hier.