Klachtenregeling

Klachten moeten op een goede wijze behandeld worden. Wij vinden in de Bijbel richtlijnen voor het afhandelen van klachten en wel in Mattheüs 18. Elke klacht dient in de eerste plaats met de aangeklaagde (b.v. de leerkracht) besproken te worden. Indien dit niet tot resultaat of overeenstemming leidt, dan staat de weg open om hierover zo nodig achtereenvolgens de directeur, het bestuur en de vertrouwenspersoon te benaderen. Leidt ook dit overleg niet tot resultaat of overeenstemming, dan staat de weg naar de klachtencommissie open.

Het indienen van een klacht
Een door de directeur, het bestuur of de vertrouwenspersoon ontvangen klacht wordt in principe door hen afgehandeld. Indien de klager dit terstond wenst of in de loop van de afhandeling deze wens te kennen geeft, wordt de klacht doorgestuurd naar de klachtencommissie. Ook indien de klacht naar het oordeel van de directeur, het bestuur of de vertrouwenspersoon betrekking heeft op een vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit, wordt de klacht doorgezonden naar de klachtencommissie.
Het doorzenden van de klacht geschiedt binnen uiterlijk twee weken na het indienen of het blijk geven van de wens de klacht door te zenden.

Vertrouwenspersoon
Indien het niet mogelijk is de klacht met de betrokkene(n) te bespreken, kunt u zich onder andere tot de vertrouwenspersoon wenden. U kunt uw klacht met hem bespreken, waarbij gekeken wordt of hij de klacht probeert op te lossen of de klacht doorstuurt naar de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon heeft een brugfunctie tussen u en de school en/of tussen u en de klachtencommissie. Als vertrouwenspersoon is door het bestuur benoemd:

Dhr. J. van Wingerden
Koperwiek 17
3371 JS Hardinxveld-Giessendam
0184 - 617 943

Klachtencommissie
De ingediende klachten worden behandeld door een klachtencommissie, ingesteld door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Ridderkerk. Deze landelijke klachtencommissie werkt met verschillende kamers die in een regio de klachten behandelen. Onze school valt onder de kamer die in de regio Barendrecht functioneert.

Klachtenregeling
De vertrouwenspersoon, de directeur, het bestuur en de klachtencommissie doen hun werk binnen de kaders van een klachtenregeling. De volledige klachtenregeling ligt ter inzage op school. U kunt via de directeur, het bestuur of de vertrouwenspersoon inzage krijgen in deze klachtenregeling.

Reikwijdte van de klachtenregeling
De klachtencommissie heeft op basis van de klachtenregeling de bevoegdheid een oordeel te geven over klachten betreffende gedragingen en/of beslissingen. Dit betreft discriminatie, of het nalaten van gedragingen en/of het niet nemen van beslissingen van het bestuur, de personeelsleden en de leerlingen.

Klachtentermijn
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar (op een enkele uitzondering na) uiterlijk binnen een termijn van drie maanden, na de gedragingen en/of beslissingen of het niet nemen van een beslissing ingediend te worden. Enkele klachten kunnen ook na de termijn van drie maanden ingediend worden.

Klachtenafhandeling
Bij de behandeling van de klacht kan de klager zich op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman. De klachtencommissie heeft het recht bestuursleden, personeelsleden en leerlingen te horen. De opgeroepenen hebben de plicht aan de oproep gehoor te geven. De klachtencommissie brengt een schriftelijk oordeel uit aan het bestuur. Het bestuur heeft de plicht binnen vier weken na binnenkomst van het schriftelijk oordeel de klager, de aangeklaagde, de klachtencommissie, de directeur en de vertrouwenspersoon mee te delen of zij het oordeel over de gegrondheid van de klacht delen en welke maatregelen zij, indien nodig, zullen nemen.

Strafbaar feit
Indien de klacht betrekking heeft op een zedenmisdrijf, dan heeft het bestuur, op grond van een schriftelijk oordeel over de klacht door de klachtencommissie en in overleg met de vertrouwensinspecteur de plicht aangifte daarvan te doen bij een opsporingsambtenaar. Aan de onderwijsinspectie wordt gemeld dat aangifte gedaan is.