Identiteit

Uitgaande van de grondslag van de school zien wij de mens, en dus ook het kind, als schepsel van God. Als gevolg van de zondeval is zonde en dood realiteit in het leven van de mensheid geworden. Verlossing hiervan is uitsluitend mogelijk op grond van het offer van Jezus Christus. Door geloof en bekering, gewerkt door de Heilige Geest, is rechtvaardiging mogelijk.
Uitgangspunt voor ons onderwijs is in de eerste plaats de Bijbel als Gods Woord en in de tweede plaats de daaruit voortvloeiende belijdenissen zoals die zijn neergeschreven in de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Onze school hanteert het door VGS opgestelde identiteitsprofiel. Klik hier om dit document te lezen. Voor ouders hanteren we een open toelatingsbeleid. We vragen u om de grondslag van de school te onderschrijven of te respecteren.